a)3/4+5/8×1/5 b)3/5:3/2-3/8 tính hộ em ạ cảm ơn

a)3/4+5/8×1/5 b)3/5:3/2-3/8 tính hộ em ạ cảm ơn

2 bình luận về “a)3/4+5/8×1/5 b)3/5:3/2-3/8 tính hộ em ạ cảm ơn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 3/4 + 5/8 $\times$ 1/5 
  = 3/4 + 1/8
  = 6/8 + 1/8
  = $\dfrac{6+1}{8}$
  = 7/8
  b) 3/5 : 3/2 – 3/8
  = 3/5 $\times$ 2/3 – 3/8
  = 2/5 – 3/8
  = 16/40 – 15/40
  = $\dfrac{16-15}{40}$
  = 1/40
                   – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời

Viết một bình luận