a. Tìm a, b để a b 458 chia hết cho 4 và chia hết cho 9. b. Tìm x, y để số 2022xy chia hết cho 45

a. Tìm a, b để
a b 458
chia hết cho 4 và chia hết cho 9.
b. Tìm x, y để số
2022xy
chia hết cho 45Viết một bình luận

Câu hỏi mới