a) trong các số 2345,3108,7139,4577 số nào chia hết cho 2 A.2345 B.3108 C.7139 D.4577

a) trong các số 2345,3108,7139,4577 số nào chia hết cho 2
A.2345
B.3108
C.7139
D.4577Viết một bình luận

Câu hỏi mới