a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.

a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.

2 bình luận về “a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.”

Viết một bình luận