a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.

a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.

2 bình luận về “a) trong vườn có 12 cây bưởi và có một số cây na bằng 5/4 số cây bưở. số cây na trong vườn là……….. cây.”

  1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
     Số cây na có trong vườn là :
    12xx 5/4=15(cây)
    Vậy số cây na có trong vườn là : 15 cây

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới