Bài 1: Biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 1989;2003 và 2034 là 4 đơn vị . Tìm số A Bài2: Tích hai số tự nhi

Bài 1: Biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 1989;2003 và 2034 là 4 đơn vị . Tìm số A
Bài2: Tích hai số tự nhiên bằng 10750. Tìm thừa số thứ nhất , biết nếu tăng thừa số thứ nhất thêm 5 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì ta được tích bằng 11180.
Bài 3: Cho 2 số có tích bằng 12878.Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 63 đơn vị thì tích mới bằng 21509 .Tính tổng của hai số đó .Viết một bình luận

Câu hỏi mới