Bài 1 chuyển PS thành PS thập Phân 28/40 63/700 77/250 bài 2: điền dấu > < = 5 và 3 phần mư

Bài 1 chuyển PS thành PS thập Phân
28/40 63/700 77/250
bài 2: điền dấu > < =
5 và 3 phần mười bốn và ba phần mười
6 và 6 phần mười 6 và 3 phần 5
Bài 3 .
1/6+5/9= 5/7+ 4/10
8/9-3/7 2 và 3 phần 8 – 5/6
bài 4
Biết 7/10 độ dài một sợi dây là 56dm. Tính độ dài sợi dây đó
Bài 5 : Chuyển các hỗn số sau thành phân số
7 và 10 phần 11= 23 và 1 PHần 10 =
Bài 6
Mẫu 4m 7dm = 4m + 7/ 10 = 4 và 7/10
2m8dm= 6m4dm =
7m29cm= 8m61cm=
Giải đc cho 5 sao

2 bình luận về “Bài 1 chuyển PS thành PS thập Phân 28/40 63/700 77/250 bài 2: điền dấu > < = 5 và 3 phần mư”

 1. bài 1 : 
  28/40 = 0.7 
  63/700 = 0.09
  77/250 = 0.308
  bài  2 : 
  5 và 3 phần mười = 53 /10 
  4 và 3 phần mười = 43/10
  6 và 6 phần mười = 33/5
  6 và 3 phần 5 = 33/5 
  bài 3 
  1/6 + 5/9 = 13/18
  5/7+4/10 = 39 /35
  8/9 – 3/ 7 =29/63
  2 và 3  phần 8 – 5/6 
  Đổi 2 và 3 phần 8 = 19/8
  = 19/8 – 5/6 = 37/24
  bài 5 : 
  7 và 10 phần 11 = 87/11
  23 và 1 phần mười = 231/10
  bài 6 :
  2m8dm = 2m + 8/10 = 2 và 8/10
  6m4dm = 6m +4/10 = 6 và 4/10
  bài 4 : 
  GIẢI 
  Độ dài sợi dây là : 
  vì 7/10 là độ dài sợi dây là 56 dm 
  nên sợi dây được chia thành 10 phần , bảy phần dài 56 dm 
  ⇒ 1 phần dài là : 56 : 7 = 8 dm 
  ⇒10 phần dài là 8 * 10 = 80 dm 
  hay độ dài sợi dây là 80 dm .
  Chúc bạn làm bài tốt 
  # huongnguyen 38414

  Trả lời
 2. Bài 1:
  28/40=(28xx25)/(40xx25)=700/1000
  63/700=(63:7)/(700:7)=9/100
  77/250=(77xx4)/(250xx4)=308/1000
  Bài 2:
  5 và 3/10   MSC:10
  5=(5xx10)/10=50/10
  Vì 50 > 3
  => 5 > 3/10
  4 và 3/10 MSC:10
  4=(4xx10)/10=40/10
  Vì 40 > 3
  => 4 > 3/10
  6 và 6/10 MSC:10
  6=(6xx10)/10=60/5
  Vì 60 > 3
  => 6 > 6/10
  6 và 3/5 MSC:5
  6=(6xx5)/5=30/5
  Vì 30 > 3
  => 6 > 3/5
  Bài 3:
  1/6+5/9=(1xx3)/(6xx3)+(5xx2)/(9xx2)
               =3/18+10/18
               =(3+10)/18
               =13/18
  5/7+ 4/10=(5xx10)/(7xx10)+(4xx7)/(7xx10)
                  =50/70+28/70
                  =(50+28)/70
                  =78/70
                  =39/35
  8/9-3/7=(8xx7)/(9xx7)-(3xx9)/(7xx9)
              =56/63-27/63
              =(56-27)/63
              =29/63
  2 3/8 – 5/6=19/8-5/6
                   =(19xx3)/(8xx3)-(5xx4)/(6xx4)
                   =57/24-20/24
                   =(57-20)/24
                   =37/24
  Bài 4:
  Độ dài sợi dây đó là:
        56:7/10=80(dm)
                     Đáp số: 80dm
  Bài 5:
  7 10/11=87/11
  23 1/10=231/10
  Bài 6:
  2m 8dm=2m+8/10=2 8/10
  6m 4dm=6m+4/10=6 4/10
  7m 29cm=7m+29/100=7 29/100
  8m 61cm=8m + 61/100=8 61/100
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới