Bài 1 : Đúng ghi Đ , sai ghi S a) 52 x ( 46 + 17 ) = 52 x 46 + 52 x 17 : ……. b) 52 + 46 x 17 = ( 52 + 46 ) x ( 52 + 17 )

Bài 1 : Đúng ghi Đ , sai ghi S
a) 52 x ( 46 + 17 ) = 52 x 46 + 52 x 17 : …….
b) 52 + 46 x 17 = ( 52 + 46 ) x ( 52 + 17 ) : …….
c) 5m56m > 501m : ……
d) 72m²10cm ² = 7210m ² : ………
Bài 2 : Một tổ sản xuất có 24 người được chia thành 3 đội . Đội 1 làm được 900 sản phẩm . Đội 2 làm được 910 sản phẩm . Đội 3 làm được 926 sản phẩm . Hỏi trung bình bình mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm ?

1 bình luận về “Bài 1 : Đúng ghi Đ , sai ghi S a) 52 x ( 46 + 17 ) = 52 x 46 + 52 x 17 : ……. b) 52 + 46 x 17 = ( 52 + 46 ) x ( 52 + 17 )”

 1. Bài 1:
  a} 52 x {46 + 17}= 52 x 46 + 52 x 17 :      Đ
     =52 x 63             = 2392 + 884
     = 3276                 3276   
  b} 52 + 46 x 17= { 52 + 46 } x { 52 + 17}:   S
  = 52 + 782           = 98 x 69
  = 834                    =6762 
  c} 5m56m > 501m:   S
    5m + 56m
  = 61m
  d] 72m²10cm²=7210m²:   S
   72m²10cm²= 7210/10000m²
   7210/10000m²=72,001m²
  Bài 2:
                                            Bài giải
   Trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là:
          { 900 + 910 + 926 } : 24=114 { sản phẩm}
                   Đáp số: 114 sản phẩm
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới