Bài 1: tính bằng 3 cách a, 42:(6*7) b, (45*18):9 c, (16*20):4 Bài 2: tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách thuận tiện

Bài 1: tính bằng 3 cách
a, 42:(6*7)
b, (45*18):9
c, (16*20):4
Bài 2: tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất
a, 14578:2+45788:2
b, 871524:9-263097:9
c, (1600*15):9
d,120:24
bài 3: tính
a, (77077+350:7-11011
b, aaa:(3*a)+73
c, (aaa*5):a+455Viết một bình luận

Câu hỏi mới