Bài 1 Tính thuận tiện a, 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x ( 1004 x 2 – 8032 : 4) b, 75 x 55 + 55 x 24 + 55 Bài 2 . Lớp 4A trồng d

Bài 1 Tính thuận tiện
a, 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x ( 1004 x 2 – 8032 : 4)
b, 75 x 55 + 55 x 24 + 55
Bài 2 . Lớp 4A trồng dc 60 cây, 4B trồng kém 4A 12 cây. Số cây 4C trồng kém TBC số cây 4A và 4B 1/10 số cây 4A.
a, lớp 4C trồng ? cây
b ,TBC số cây 3 lớp là ? cây
Bài 3. Ngày 2/9/2015 kỉ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Vậy Cách mạng Tháng Tám thành công năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?
Bài 4. Hãy phân tích 75 thành tổng của 3 số lẻ liên tiếp?
Nhanh giúp em với ạ

2 bình luận về “Bài 1 Tính thuận tiện a, 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x ( 1004 x 2 – 8032 : 4) b, 75 x 55 + 55 x 24 + 55 Bài 2 . Lớp 4A trồng d”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1;
  b, 75 . 55+55.24+55
  =>55.(75+24+1)
  =>55.100
  =>5500
  bài 2                 bài giải 
        số cây lớp 4b là :
       60-12=48
    a,   số cây lớp 4c là:
     (60+48):2=54
     b, TBC số cây 3 lớp trồng là
        (60+48+54):3=54
  Bài 3 
  cách mạng tháng tám thành công vào năm 1945 , thuộc thế kỉ XX
  bài 4
  75 phân tích ra 3 số lẻ liên tiêp là: 23 25 27

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  a, 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x ( 1004 x 2 – 8032 : 4)
  =2005 x 2006 x 2007 x 2008 x ( 2008 – 2008)
  = 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 0
  =0
  b, 75 x 55 + 55 x 24 + 55
  = 55 x ( 75+24+1)
  =55 x 100
  =5500
  Bài 2 :
  a) Lớp 4B trồng được số cây là :
   60 – 12 = 48   ( Cây )
  TBC số cây 4A và 4B là :
    (60+48):2=54 ( cây )
  Số cây lớp 4C là :
    54- 1/10 x 60=48 ( cây )
  b) TBC số cây 3 lớp là :
    ( 60+48+48 ):3=52 ( cây )
  Bài 3:
  năm cách mạng tháng 8 thành công là :
   2015-70=1945
  Năm 1945 thuộc thế kỉ 20
  Bài 4:
  gọi số lẻ đầu tiên là x thì các số lẻ tiếp theo sẽ là x + 2 và x+ 4
  mà tổng của 3 số lẻ liên tiếp là 75
  nên x+(x+2)+(x+4)=75
  => x+x+x+2+4=75
  =>3x+6=75
  =>3x=75-6
  =>3x=69
  =>x=69:3
  =>x=23
  Vậy : 3 số lẻ liên tiếp là : 23 , 25 , 27

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới