Bài 2 : Tìm x 3/5 x X = 4/7 1/8 : x = 1/5

Bài 2 : Tìm x
3/5 x X = 4/7 1/8 : x = 1/5Viết một bình luận