`Bài 2 : Tính` `a )` `3/10` `+` `2/5` `:` `4/15` `b )` `6/7` `xx` `3` `-` `2/3` `xx` `3` gấp aa , cíu emm vs huhu:(

`Bài 2 : Tính`
`a )` `3/10` `+` `2/5` `:` `4/15` `b )` `6/7` `xx` `3` `-` `2/3` `xx` `3`
gấp aa , cíu emm vs huhu:(

2 bình luận về “`Bài 2 : Tính` `a )` `3/10` `+` `2/5` `:` `4/15` `b )` `6/7` `xx` `3` `-` `2/3` `xx` `3` gấp aa , cíu emm vs huhu:(”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3/{10}+2/5:4/{15}
  =3/{10}+2/5×{15}/4
  =3/{10}+3/2
  =3/{10}+{3×5}/{2×5}
  =3/{10}+{15}/{10}
  ={18}/{10}
  =9/5
  b) 6/7×3-2/3
  =6/7×3/1-2/3
  ={18}/7-2/3
  ={18×3}/{7×3}-{2×7}/{3×7}
  ={54}/{21}-{14}/{21}
  ={40}/{21}

  Trả lời

Viết một bình luận