Bài 5: a. y : 176 = 435 b. y : 26 – 157 = 4161 c. 1752 : y x 69 = 10

Bài 5:
a. y : 176 = 435 b. y : 26 – 157 = 4161
c. 1752 : y x 69 = 10074 d.8 x y + 17 x y = 15675Viết một bình luận

Câu hỏi mới