Câu 1: Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là: A. 9 B.10 C. 11

Câu 1: Số liền sau của số tròn chục nhỏ nhất là:
A. 9
B.10
C. 11Viết một bình luận

Câu hỏi mới