cho 3 số tự nhiên sao cho số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất số thứ ba kém năm lần số thứ nhất 3 đơn vị . Tổng của số thứ nhất

cho 3 số tự nhiên sao cho số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất số thứ ba kém năm lần số thứ nhất 3 đơn vị . Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 27 đơn vị . Tìm trung bình cộng của 3 số
đang gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới