Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm và hình thoi MNPQ có MN = 5cm; MO = 4cm; NO = 3cm (xem hình vẽ). Hãy tính và so sánh chu vi, diệ

Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm và hình thoi MNPQ có MN = 5cm; MO = 4cm; NO = 3cm (xem hình vẽ). Hãy tính và so sánh chu vi, diện tích hình vuông ABCD và hình thoi MNPQ.

2 bình luận về “Cho hình vuông ABCD cạnh 5cm và hình thoi MNPQ có MN = 5cm; MO = 4cm; NO = 3cm (xem hình vẽ). Hãy tính và so sánh chu vi, diệ”

 1. Giải đáp:20
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình thoi MNPQ là: 5×4=20 (cm)
  Diện tích hình thoi MNPQ là: 5×4=20(cm2)
  Chu vi hình vuôngABCD là: 5×4=20
  Diện tích hifng vuông ABCD là:5×5=25(cm2)

  Trả lời

Viết một bình luận