Có 42 quả táo, cam và quýt. Số cam bằng 2 lần táo và bằng 1/2 số quýt. Tính số quả mỗi loại

Có 42 quả táo, cam và quýt. Số cam bằng 2 lần táo và bằng 1/2 số quýt. Tính số quả mỗi loại

2 bình luận về “Có 42 quả táo, cam và quýt. Số cam bằng 2 lần táo và bằng 1/2 số quýt. Tính số quả mỗi loại”

 1. -Vẽ sơ đồ
  +cam : 2 phần
  +táo : 1 phần
  +quýt : 4 phần
  -Giải
  Số quả táo là:
  42 : (1+2+4) = 6 (quả)
  Số quả cam là:
  42 : 7 x 2 = 12 (quả)
  Số quả quýt là :
  42 – 12 – 6 = 24 (quả)
  Đ/S: táo 6 quả
          cam 12 quả
          quýt 24 quả

  Trả lời
 2. Theo bài ra em có sơ đồ:
  Táo   |___|
  Cam |___|___|
  Quýt |___|___|___|___|
  Tổng số phần bằng nhau là :
        1 + 2 + 4 = 7 ( phần )
  Số táo là : 42 : 7 = 6 ( quả )
  Số cam là : 6 x 2 = 12 ( quả )
  Số quýt là :1 2 x 2 = 24 ( quả )
  Vậy có 6 quả táo
              12 quả cam
              24 quả quýt
                     

  Trả lời

Viết một bình luận