Có ba số sao cho số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất, số thứ ba kém số thứ nhất 3 lần. Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 27.

Có ba số sao cho số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất, số thứ ba kém số thứ nhất 3 lần. Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 27. Trung bình cộng của ba số là bao nhiêu?

2 bình luận về “Có ba số sao cho số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất, số thứ ba kém số thứ nhất 3 lần. Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 27.”

 1. Giải đáp:
   33
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số thứ ba là 27:3=9
  số thứ nhất là 27-9=18
  số thứ hai là 18×4=72
  trung bình cộng của 3 số là: (18+72+9):3=33
  đáp số: 33

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới