có bao nhiêu phân số có mẫu số bằng 10 lớn hơn 2/5 và nhỏ hơn 2 (cần gấp ạa )

có bao nhiêu phân số có mẫu số bằng 10 lớn hơn 2/5 và nhỏ hơn 2 (cần gấp ạa )Viết một bình luận

Câu hỏi mới