có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn:3/5<2x X<77/5

có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn:3/5<2x X<77/5Viết một bình luận