Có các diện tích ứng với S1, S2, S3, S4. Biết S2 gấp 3 lần S1, S1 gấp 2 lần S3. Tổng diện tích S1,2,3,4 là 288cm2. Tính S1?

Có các diện tích ứng với S1, S2, S3, S4. Biết S2 gấp 3 lần S1, S1 gấp 2 lần S3. Tổng diện tích S1,2,3,4 là 288cm2. Tính S1?

1 bình luận về “Có các diện tích ứng với S1, S2, S3, S4. Biết S2 gấp 3 lần S1, S1 gấp 2 lần S3. Tổng diện tích S1,2,3,4 là 288cm2. Tính S1?”

 1. Giải đáp:
  Theo đề bài, ta có:
  S2 = 3S1
  S1 = 2S3
  S1 + S2 + S3 + S4 = 288
  Thay các giá trị S2 và S1 vào phương trình thứ ba, ta có:
  x + 3x + (x/2) + S4 = 288
  Rút gọn phương trình trên, ta được:
  7x/2 + S4 = 288
  S4 = 288 – 7x/2
  Thay giá trị S4 vào phương thức thứ nhất, ta có:
  3x = S2 = 3S1
  S1 = x
  Thay giá trị S1 và S4 vào phương trình thứ ba, ta có:
  x + 3x + (x/2) + (288 – 7x/2) = 288
  Rút gọn phương trình trên, ta được:
  11x/2 = 144
  x = 144 * 2/11
  x ≈ 26,18
  Do đó diện tích của S1 là khoảng 26,18 cm2.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận