Có hai người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải

Có hai người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải 4 giờ mới xong. Hỏi nếu hai người cùng làm chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong ?

2 bình luận về “Có hai người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải”

 1. Bài giải
  Người thứ 2 làm xong số phần công việc là:
    1:$\frac{1}{4}$ =$\frac{1}{4}$ (phần)
  Người thứ nhất làm xong số phần công việc là:
  1:$\frac{1}{3}$ =$\frac{1}{3}$ (phần)
  Sau 1 giờ cả 2 người làm xong số phần công việc là:
  $\frac{1}{4}$ +$\frac{1}{3}$=$\frac{7}{12}$ (phần)
  Thời gian để cả 2 người làm xong công việc là:
  1:$\frac{7}{12}$ =$\frac{7}{12}$ (giờ)
  Đáp số :$\frac{7}{12}$ giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới