Có một đàn trâu, bò và ngựa đang ăn cỏ. Số trâu chiếm 1/3 đàn, số ngựa chiếm 1/2 đàn. Hỏi số bò chiếm mấy phần của đàn

Có một đàn trâu, bò và ngựa đang ăn cỏ. Số trâu chiếm 1/3 đàn, số ngựa chiếm 1/2 đàn. Hỏi số bò chiếm mấy phần của đànViết một bình luận

Câu hỏi mới