Cửa hàng có một kho thóc,lần đầu lấy ra 1200 kg thóc.Lần sau lấy ra bằng 2/3 số thóc của lần đầu thì cửa hàng còn lại 1 tấn t

Cửa hàng có một kho thóc,lần đầu lấy ra 1200 kg thóc.Lần sau lấy ra bằng 2/3 số thóc của lần đầu thì cửa hàng còn lại 1 tấn thóc.Hỏi lần đầu cửa hàng nhập về bao nhiêu tấn thóc

2 bình luận về “Cửa hàng có một kho thóc,lần đầu lấy ra 1200 kg thóc.Lần sau lấy ra bằng 2/3 số thóc của lần đầu thì cửa hàng còn lại 1 tấn t”

 1. Đổi 1200kg=1,2tấn
  Số tấn thóc lần sau lấy ra là
     1,2*$\frac{2}{3}$ =0,8(tấn)
  Số tấn thóccủa hàng nhập về là
      1,2+0,8+1=3(tấn)
  Vậy của hàng nhập tổng cộng 3tấn thóc
   

  Trả lời

Viết một bình luận