Đặt tính rồi tính : 12345 x 798 = ?????

Đặt tính rồi tính : 12345 x 798 = ?????Viết một bình luận

Câu hỏi mới