Em viết một phân số vào vở, đọc phân số đó và nói cho người lớn nghe trong phân số em vừa viết đâu là mấu số, đâu là tử số. V

Em viết một phân số vào vở, đọc phân số đó và nói cho người lớn nghe trong phân số em vừa viết đâu là mấu số, đâu là tử số.
Viết phân số: `3/7`; `5/3`; `7/9`; `4/7`

1 bình luận về “Em viết một phân số vào vở, đọc phân số đó và nói cho người lớn nghe trong phân số em vừa viết đâu là mấu số, đâu là tử số. V”

 1. Giải đáp:
   3/7 đọc là ba phần bảy
  -) tử số là : 3
  -) Mẫu số là: 7
  _________________
  5/3 đọc là năm phần ba
  -) Tử số: 5
  -) Mẫu số: 3
  ___________________
  7/9 đọc là bảy phần chín
  -) Tử số là: 7
  -) Mẫu số là: 9
  _________________
  4/7 đọc là bốn phần bảy
  -) Tử số là :4
  -) Mẫu số là:7
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới