Giá trị lớn nhất của biểu thức a x b với a, b là các số tự nhiên thỏa mãn a

Giá trị lớn nhất của biểu thức a x b với a, b là các số tự nhiên thỏa mãn a + b = 8 là: . a/ 16 b/ 64 c/ 48 d/ 8Viết một bình luận

Câu hỏi mới