Hai bao có tất cả 120kg gạo. Nếu chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 12kg

Hai bao có tất cả 120kg gạo. Nếu chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 12kg gạo. Hỏi bao thứ nhất có bao nhiêu kg gạo.

2 bình luận về “Hai bao có tất cả 120kg gạo. Nếu chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 12kg”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bao thứ 1 hơn bao thứ 2 số ki-lô-gam gạo là :
     20 + 12 = 32 (kg)
  Bao thứ 1 có số ki-lô-gam gạo là :
     ( 120 + 32 ) : 2 = 76 (kg)
         Đáp số : 76 kg gạo
   

  Trả lời
 2. Bao thứ 1 hơn bao thứ 2 là :
                 20 + 12 = 32 (kg)
  Bao thứ 1 có :
                ( 120 + 32 ) : 2 = 76 (kg)
                                                  Đ/S : 76 kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận