hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể.trong một giờ, vòi thứ nhất chảy được 2/9 bể nước, vòi được thứ hai chảy được 4/9 bể nư

hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể.trong một giờ, vòi thứ nhất chảy được 2/9 bể nước, vòi được thứ hai chảy được 4/9 bể nước. hỏi sau một giờ, cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần của bể nước?Viết một bình luận

Câu hỏi mới