Hiệu của 2 số bằng 784 . Tìm 2 số đó , biết rằng nếu thêm vào số lớn 1230 đơn vị thì tổng của chúng bằng 14682 .

Hiệu của 2 số bằng 784 . Tìm 2 số đó , biết rằng nếu thêm vào số lớn 1230 đơn vị thì tổng của chúng bằng 14682 .Viết một bình luận

Câu hỏi mới