khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với 8 ta được một phân số mới. khi chia cả tử và mẫu của phân số mới

khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với 8 ta được một phân số mới. khi chia cả tử và mẫu của phân số mới cho 16 ta được phân số 1/2. tìm phân số ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới