lan và huệ có 102000 đồng lan và ngọc có 231000 đồng ngọc và huệ có 177000 đồng hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền? gi

lan và huệ có 102000 đồng lan và ngọc có 231000 đồng ngọc và huệ có 177000 đồng hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?
giúp mình!Viết một bình luận

Câu hỏi mới