Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nữ bằng 2/5 học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam ?

Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nữ bằng 2/5 học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam ?
Viết một bình luận