Lớp 4A có nhiều hơn 25 bạn và ít hơn 35 bạn.Trong 01.00 học cô giáo phân công mỗi bạn quan sát số còn lại chia đều vào các nh

Lớp 4A có nhiều hơn 25 bạn và ít hơn 35 bạn.Trong 01.00 học cô giáo phân công mỗi bạn quan sát số còn lại chia đều vào các nhóm hỏi nhóm có 3 bạn hoặc 5 Bạn thì không thừa không thiếu bạn nào hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới