Lớp 4A có nhiều hơn 25 bạn và ít hơn 35 bạn.Trong 1 giờ họchọc cô giáo phân công mỗi bạn quan sát số còn lại chia đều vào các

Lớp 4A có nhiều hơn 25 bạn và ít hơn 35 bạn.Trong 1 giờ họchọc cô giáo phân công mỗi bạn quan sát số còn lại chia đều vào các nhóm hỏi nhóm có 3 bạn hoặc 5 Bạn thì không thừa không thiếu bạn nào .hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới