Một cửa hàng có 5866kg gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 860kg gạo tẻ và 320kg gạo nếp thì số gạo tẻ còn lại gấp đôi số gạo nếp

Một cửa hàng có 5866kg gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 860kg gạo tẻ và 320kg gạo nếp thì số gạo tẻ còn lại gấp đôi số gạo nếp còn lại. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?
Nếu có sơ đồ thì vẽ sơ đồ hộ mik với
Viết một bình luận