Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số

Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số con gà.

2 bình luận về “Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số”

 1. Số chia hết cho 2: là số có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8
  Số chia hết cho 3: là số có tổng các chữ số chia hết cho 3
  Vì số gà nhiều hơn 30 và bé hơn 40 nên chữ số hàng chục là: 3
  Với số tận cùng là: 
  @ 0: thì 30 không chia hết cho 3 (loại)
  @ 2: thì 32 không chia hết cho 3 (Loại)
  @ 4: thì 34 không chia hết cho 3 (Loại)
  @ 6: thì 36 chia hết cho 3 (Nhận)
  @ 8: thì 38 không chia hết cho 3 (Loại)
  Vậy, số gà đó là: 36 con
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới