Một dãy phố có 100 nhà. Biết các nhà đều có các số chẵn liên tiếp và tổng các số của các số nhà đó là 2100. Hỏi sô nhà đầu ti

Một dãy phố có 100 nhà. Biết các nhà đều có các số chẵn liên tiếp và tổng các số của các số nhà đó là 2100. Hỏi sô nhà đầu tiên của dãy này là bao nhiêu?

2 bình luận về “Một dãy phố có 100 nhà. Biết các nhà đều có các số chẵn liên tiếp và tổng các số của các số nhà đó là 2100. Hỏi sô nhà đầu ti”

 1. Số nhà cuối cùng hơn số nhà đầu tiên là
  (100-1)×2=198
  Tổng của số nhà đầu tiên và cuối cùng là
  2100:(100:2)=42
  Số nhà đầu tiên của dãy này là:
  (198-42):2=78
  Đáp số: …..
  #vat
   

  Trả lời
 2. Số nhà cuối cùng hơn số nhà đầu tiên là :
             ( 100 – 1 ) x 2 = 198
  Tổng của số nhà đầu tiên và cuối cùng là :
             2100 : ( 100 : 2 ) = 42
  Số nhà đàu tiên của dãy này là:
             ( 198 – 42 ) : 2 = 78
                                     Đáp số: 78

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới