một đội sản xuất công nhân sửa đường trong 15 ngày đầu đội sửa được 475 m đường 12 ngày sau sửa được470 m hỏi trung bình mỗ

một đội sản xuất công nhân sửa đường trong 15 ngày đầu đội sửa được 475 m đường 12 ngày sau sửa được470 m hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường

2 bình luận về “một đội sản xuất công nhân sửa đường trong 15 ngày đầu đội sửa được 475 m đường 12 ngày sau sửa được470 m hỏi trung bình mỗ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   C1 : Trung bình mỗi ngày đội đó sửa được :
  ( 475 + 470 ) : ( 15 + 12 ) = 35 ( m )
  Đáp số : 35m
  C2 : Đội đó làm trong :
  15 + 12 = 27 ( ngày )
  Trong 27 ngày đội đó sửa được :
  475 + 470 = 945 ( m )
  Trung bình mỗi ngày đội đó sửa được :
  945 : 27 = 35 ( m )
  Đáp số : 35m
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới