Một hình bình hành có diện tích là 72 cm2 , độ dài đáy gấp đôi chiều cao . Tính chiều cao của hình bình hành ?

Một hình bình hành có diện tích là 72 cm2 , độ dài đáy gấp đôi chiều cao . Tính chiều cao của hình bình hành ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới