Một hình bình hành có độ dài đáy là 5cm, chiều cao tương ứng là 4cm. Một hình vuông có diện tích là 16cm2. Lan nói: Diện tích

Một hình bình hành có độ dài đáy là 5cm, chiều cao tương ứng là 4cm. Một hình vuông có diện tích là 16cm2. Lan nói: Diện tích của hình bình hành lớn hơn diện tích hình vuông. là đúng hay sai?
Đúng điền 1, sai điền 0
.
GIÚP VỚI ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới