: Một khu rừng hình bình hành có độ dài đáy là 4km. Chiều cao bằng độ dài đáy. Hỏi khu rừng đó có diện tích là bao nhiêu ki

: Một khu rừng hình bình hành có độ dài đáy là 4km. Chiều cao bằng độ dài đáy. Hỏi khu rừng đó có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
Bài giảiViết một bình luận

Câu hỏi mới