Một mảnh đất HCN có CR 36m , CD bằng 7/4 CR.Tính DT mảnh đất đó

Một mảnh đất HCN có CR 36m , CD bằng 7/4 CR.Tính DT mảnh đất đóViết một bình luận

Câu hỏi mới