Một người đi ô tô từ nhà lên tỉnh. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/14 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ

Một người đi ô tô từ nhà lên tỉnh. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/14 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ người đó đã đi được mấy phần quãng đường?Viết một bình luận

Câu hỏi mới