Một người dùng gạch hình vuông có cạnh 4dm đề lát một nền nhà hình chữ nhật chiều đà 12m, chiều rộng 4m. Hỏi người đó phải mu

Một người dùng gạch hình vuông có cạnh 4dm đề lát một nền nhà hình chữ nhật chiều đà 12m, chiều rộng 4m. Hỏi người đó phải mua bao nhiêu viên gạch để lát lín nền đó( biết diện tích phând mạch vữa không đán kể)?

2 bình luận về “Một người dùng gạch hình vuông có cạnh 4dm đề lát một nền nhà hình chữ nhật chiều đà 12m, chiều rộng 4m. Hỏi người đó phải mu”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của một viên gạch là:
  4 x 4 = 16 (dm²)
  Diện tích nền nhà là:
  12 x 4 = 48 (m²)
  Đổi 48m²=4800 dm²
  Cần  mua số viên gạch là:
  4800 : 16 = 300 (viên)
  Đáp số: 300 viên 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích nền nhà là:
  12xx4=48(m^2)
  Diện tích viên gạch là:
  4xx4=16(dm^2)
  Đổi: 48m^2=4800dm^2
  Số viên gạch cần mua để lát kín nền đó là:
  4800:16=300 (viên)
  Đáp số: 300 viên gạch.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới