Một nhà máy trong một năm sản xuất được 49410 sản phẩm.Hỏi trung bình mỗi nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết 1

Một nhà máy trong một năm sản xuất được 49410 sản phẩm.Hỏi trung bình mỗi nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết 1 năm nhà máy đó làm việc trong 305 ngàyViết một bình luận

Câu hỏi mới