Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m,chiều rộng bằng 4/5 chiều dài, tính chu vi, diện tích . TB cứ 100m2 thu hoạch

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m,chiều rộng bằng 4/5 chiều dài, tính chu vi, diện tích . TB cứ 100m2 thu hoạch được 120 kg thochs. hỏi cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu yến thócViết một bình luận

Câu hỏi mới