một trang trại nuôi gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 345 con sau khi mua thêm 35 con gà trống thì số gà trống bằng 3/

một trang trại nuôi gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 345 con sau khi mua thêm 35 con gà trống thì số gà trống bằng 3/7 số gà mái Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con gà trống bao nhiêu con gà mái

2 bình luận về “một trang trại nuôi gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 345 con sau khi mua thêm 35 con gà trống thì số gà trống bằng 3/”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có sơ đồ: 
        Gà trống: |——-|——-|——-|
        Gà mái:    |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|
       Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)
       Số gà trống ban đầu là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)
       Số gà mái ban đầu là: 215 + 345 = 560 (con)
      Tổng số gà ban đầu là: 215 + 560 = 775 (con)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Tổng số gà sau khi mua thêm gà trống là :
  345+35=380( con )
  Tự kẻ sơ đồ
  tổng số phần bằng nhau là :
  3+7=10( phần )
  Lúc đầu có số gà trống là :
  380:10×3-35=79(con)
  Lúc đầu có số gà mái là :
  345-79=266(con)
  Đáp số gà trống 79 con
  gà mái 266 con
   

  Trả lời

Viết một bình luận