Nancy có một số bông hoa. Cô ấy thấy rằng nếu cô ấy đặt một bông hoa trong mỗi chiếc bình trong nhà thì cô ấy còn lại một bôn

Nancy có một số bông hoa. Cô ấy thấy rằng nếu cô ấy đặt một bông hoa trong mỗi chiếc bình trong nhà thì cô ấy còn lại một bông hoa. Nhưng nếu cô ấy đặt hai bông hoa vào mỗi bình, cô ấy sẽ có một chiếc bình rỗng. Macry .có bao nhiêu hoa
bao nhiêu bình hoa?Viết một bình luận

Câu hỏi mới