x nhân 3/8 = 1/4 2 – x = 1/3

x nhân 3/8 = 1/4 2 – x = 1/3

2 bình luận về “x nhân 3/8 = 1/4 2 – x = 1/3”

 1. #H
  1. x xx 3/8 = 1/4
  x = 1/4 : 3/8
  x = 1/4 xx 8/3
  x = 2/3
  Vậy x = 2/3 .
  2. 2 – x = 1/3
  x = 2 – 1/3
  x = 6/3 – 1/3
  x = (6-1)/3
  x = 5/3
  Vậy x = 5/3 .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới