1. Quy đồng mẫu số a 7/15 và 5/13 b 11/12 và 7/48 c 3/2 , 2/3 và 7/5 2. Rút gọn rồi so sánh a 3/

1. Quy đồng mẫu số

a 7/15 và 5/13 b 11/12 và 7/48 c 3/2 , 2/3 và 7/5

2. Rút gọn rồi so sánh

a 3/6 và 83/55 b 12/13 và 1212/1313. c 5/7 và 20/28



Viết một bình luận

Câu hỏi mới